POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych Stowarzyszenie CFA SOCIETY POLAND z siedzibą we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000222537, NIP 8992528090. Adres email:office@cfa.com.pl

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.)

3. Serwis www.cfapoland.org nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji. Pozostawienie informacji na stronie jest dobrowolne.

4. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, zaproszeń na wydarzenia, badania rynku i opinii publicznej.

5. Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z CFA Society Poland poprzez adres e-mail wskazany w zakładce kontakt lub wypełnienie formularz kontaktowego. CFA Society Poland przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania.

6. Użytkownicy Portalu mają możliwość udostępniania przekierowania (link) do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.

7. Gwarantujemy Użytkownikowi poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

8. Możliwi odbiorcy danych Użytkownika:

Pracownicy CFA Society Poland
Softgraf – w celu przechowywania danych na serwerze,
Poczta Polska – w celu dostawy przesyłek z zamówieniami,
Softgraf– w celu korzystania z systemu mailingowego,
Biuro Rachunkowe– w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego
Podmioty upoważnione do ich otrzymywania na mocy prawa

II. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

1. Każdemu Użytkownikowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania usunięcia swoich danych osobowych,
– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Cofnięcie zgody lub sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora: office@cfa.com.pl

3. Po cofnięciu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej przetwarzane w celach w których zostały przekazane. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania stosownego wniosku na adres poczty elektronicznej Administratora: office@cfa.com.pl

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej office@cfa.com.pl

III. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Każdorazowo cel przetwarzania, zakres danych osobowych oraz ewentualni odbiorcy danych osobowych Użytkownika, który dane przekazuje do przetwarzania Administratorowi wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa.
2. Użytkownik podaje dane w celu kontaktu z organizacją lub w celu rejestracji na wydarzenie.
3. Użytkownik może nie przekazywać swoich danych osobowych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie świadczyć Usług na rzecz Użytkownika.
4. Możliwe cele zbierania danych osobowych:
– bieżący kontakt związany z realizacją zapytać/ usług
– archiwizacja
– przygotowanie i realizacja konferencji, szkoleń i innych wydarzeń przy akceptacji regulaminu danego przedsięwzięcia
5. Przekazanie danych osobowych Partnerowi organizowanego wydarzenia jest możliwe wyłącznie po akceptacji regulaminu danego przedsięwzięcia i za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika na takie przekazanie.
6. Czas przechowywania danych Użytkownika zostanie podany jednorazowo przy każdym wydarzeniu. Zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie.

IV. ZABEZPIECZENIA

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wglądem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany w polityce prywatności w przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Serwisu www.cfapoland.org